ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Allmänt

Vi tar hand om varje order personligen och var och en av oss kommer att göra sitt bästa för att du ska känna att det är enkelt att handla hos oss.
Dessa allmänna villkor tillämpas vid all försäljning från Green Lite AB. Avsteg kan göras för enskild kund, men ska för att vara giltiga bekräftas skriftligen från oss. Kunden anses ha godtagit dessa villkor vid beställning.
Den allra största delen av våra produkter designas och tillverkas specifikt för en kunds räkning, och då gäller dessa försäljningsvillkor. För produkter som beställs från vår webbutik gäller särskilda villkor som framgår tydligt i butiken.

Försäljningsvillkor

Priser lämnas alltid skriftligt i form av en formell offert eller via mail och om inget annat anges är de i svenska kronor och gäller i 30 dagar. Även om en produkt är levererad tidigare förbehåller vi oss rätten att lämna ett nytt pris vid senare beställningar. Vi reserverar oss även för eventuella felaktiga priser på grund av till exempel skrivfel.
En beställning blir bindande i och med att den skriftligen bekräftas av Green Lite och sedan accepteras av kund, muntligen eller skriftligen.
Alla priser anges exklusive mervärdeskatt. Green Lite förbehåller sig rätten att fram till leveransdagen ändra priser vid prisförändringar från våra leverantörer eller vid förändring av valutakurser, samt andra händelser utanför vår möjlighet till påverkan och kontroll.
Framtagning av prover/prototyper och provtryck debiteras, liksom nedlagt arbete och hemtaget material vid ändringar/avbeställningar. För grafikunderlag som inte möter önskemålen i vår grafiska manual debiteras extra tid med 850 kr/timme.
Efter att ett korrektur har godkänts av kund kan inga grafik- eller konstruktionsändringar göras utan att produkterna fullt eller delvis debiteras, beroende på hur långt produktionsprocessen fortskridit då önskemål om ändring inkommer till Green Lite.
I de fall en viss färg ska matchas måste kund alltid begära ett provtryck, eftersom tolkningar och översättningar mellan färgskalor samt olika material och tryckmetoder ger upphov till naturliga variationer i hur tryckresultatet uppfattas av ögat.
Leverans sker mot 20 dagars kredit från fakturadatum. Det betyder att betalningen ska finnas på vårt konto då, och vid eventuell senare betalning debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per månad samt 80 kr i påminnelseavgift. Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning och behöver därför organisationsnummer vid beställningen. Eventuella anmärkningar mot fakturor ska vara göras så fort som möjligt, dock senast inom 8 dagar från fakturadatum.
Om kund ej använt kreditnota inom en period av 12 månader från utställningsdatum äger Green Lite rätt att annullera kreditnotan och kund har förlorat sin rätt till ersättning.

Leveransvillkor

Notera att sent inkomna underlag/godkännanden kan leda till leveransförsening och/eller högre pris.
Green Lite ombesörjer om inte annat avtalats transport av produkter till kund med leveransvillkoret Ex Works, vilket innebär att kund står för fraktkostnad samt risken för godset. Green Lite friskriver sig från allt ansvar rörande eventuella transportskador, försvunnet gods och förseningar i transportledet, även i de fall vi har bokat transporten med ett visst utlovat leveransdatum.
Det är mycket viktigt att du kontrollerar din sändning innan du godkänner mottagandet med din underskrift . Synliga transportskador eller saknade kollin måste anges på fraktsedeln innan påskrift – annars omöjliggörs eventuella ersättningskrav för transportskador eller saknade kollin gentemot transportbolaget. Kund ansvarar alltid för reklamation mot transportören.
Fraktkostnaden bestäms först vid faktureringstillfället eftersom det först då framgår vad för­sändelsen väger, om den är skrymmande, måste levereras på pall eller omfattar flera kollin. Emballage och transportpall debiteras separat. Eventuella extra kostnader som orsakas av kund, exempelvis felaktig adress eller stängd godsmottagning, debiteras.
Samtliga lämnade leveranstider är beräknade. Om leveranstiden mot förmodan blir längre än vad som angivits på din orderbekräftelse så meddelar vi dig detta snarast möjligt. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening. Skulle förseningen vara av väsentlig betydelse för kund förbehålls kund rätten att häva köpet.
De flesta av våra produkter levereras omonterade i platta paket för miljöns och logistikens skull. De är lätta att montera och kräver normalt sett inga monteringsanvisningar, men vi kan mot en kostnad ta fram monteringsanvisningar om kund så önskar och anger det vid beställningstillfället.

Konstruktion, design och rättigheter

För de allra flesta projekt och produkter tar vi fram nya idéer, designlösningar och/eller konstruktioner. Dessa liksom de skisser, ritningsunderlag, filer och prover som vi skapar förblir vår egendom om ingen annan överenskommelse finns i varje enskilt fall.
Vi förbehåller oss rätten att använda bilder av tillverkade produkter i vår marknadskommunikation utan att begära särskilt medgivande från kund. Givetvis gäller detta först när produkterna har blivit offentliga och visats för ”allmänheten”. Fram till dess råder strikt sekretess där vi aldrig visar eller diskuterar pågående arbeten för någon annan än direkt inblandad personal.

Produktansvar

Green Lite ansvarar för att produktens kvalitet och andra egenskaper endast enligt de anvisningar och egenskaper som vi skriftligt angivit och vilka uttryckligen angår affären i fråga. Reklamationer mot material- och tillverkningsfel ska lämnas inom 5 dagar efter mottagen leverans.

Green Lite svarar inte för att någon produkt är lämplig för något visst ändamål såvida vi inte genom skriftlig garanti uttryckligen förklarat att så är fallet. Det åligger alltid kund att pröva huruvida produkterna är lämpade för avsett ändamål, även i de fall användningsteknisk information har erhållits från Green Lite då denna alltid ges utan ansvarsförbindelse. Detta gäller såväl funktion som förväntad livsängd (som ju kraftigt påverkas av den hantering och slitage som produkterna utsätts för).

Green Lite är inte skyldigt att ersätta kund för skadebringande egenskaper hos några produkter och kund ansvarar alltid gentemot tredje person för skadebringande egenskaper.

Force majeure

Skulle leveranser eller andra åtaganden som Green Lite gjort omöjliggöras av force majeure, med vilket avses händelser som ligger helt utanför vår kontroll, som är omöjliga att förutse och vars konsekvenser ej går att förhindra, är Green Lite ej skyldig att genomföra gjorda åtaganden och ej skyldig att ersätta kund för vare sig direkt eller indirekt skada.